RÉSZLETES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ViaSale Travel SL – www.viasaletravel.hu

Érvényes: 2018. május 21-től visszavonásig

1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

ViaSale Travel SL (székhely: Calle Extremadura 9. Playa de Las Americas, Adeje, Santa Cruz de Tenerife, Spain, 38660; cégjegyzékszám: CIF B76630144; kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Hermann Nóra Henrietta; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: gdpr@viasaletravel.hu, +36 1 445 29 54; a továbbiakban: ViaSale Travel) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

3. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a ViaSale Travel termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a ViaSale Travellel utazási szerződést kötők.

cookie: A ViaSale Travel a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja a viasaletravel.hu oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

IP cím: Az IP-cím (Internet Protocol cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az Internet Protocol segítségével kommunikáló számítógépek egymás beazonosítására használnak. Minden, az internethez kapcsolt számítógépnek, mobiltelefonnak, tabletnek stb. van IP-címe, ugyan úgy mint a tárhelyet és domain kiszolgálást biztosító szervereinknek, vagy szolgáltatóknak. Egy konkrét cím nem fűződik feltétlenül egy-egy eszközhöz: egyes gépeknek, eszközöknek több címük is lehet.

4. Az adatkezelés elvei

A ViaSale Travel megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 1. jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 2. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 4. pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 5. olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 6. oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5. A ViaSale Travel által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A ViaSale Travel a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II. utazási iroda (partneriroda) érdeklődés szolgáltatás iránt személyesen, telefonon, vagy más módon

név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
partneriroda munkatárs emailcím és telefonszám A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

III. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon

név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
autóbérlés esetén: igényelt autó kategóriája A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján.
transzfer szolgáltatás esetén: érkezés időpontja, járatszám, utasok száma A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján.
helyi programválasztás esetén: kiválasztott programok időpontja, az azon részt vevők száma és kora A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján.
felhasználó IP címe A ViaSale Travel honlapja automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét
további demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján) cookie-k segítségével, a felhasználó beleegyezése alapján

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

IV. hírlevél, eDM feliratkozás

név (vezetéknév és keresztnév) Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya (hírlevél / Kanári Magazin, útikönyv); A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

A ViaSale Travel A MailerLite nevű marketing automatizálási és hírlevél küldő platformot használja. A marketing és hírlevél célú adatkezelés elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatai kizárólag a fenti célból átkerülnek a MailerLite rendszerébe, annak Adatfeldolgozási és Felhasználási feltételei szerint, melyekről ide kattintva olvashat részletesen.

V. chat használata

név (vezetéknév és keresztnév) Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya (időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora, programok, transzfer vagy autóbérlés) Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

VI. egyedi ajánlatkérés

megrendelő név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
utasok név, születési dátum; Az utasok beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
transzfer szolgáltatás esetén: érkezés időpontja, járatszám, utasok száma Az ügyfél igényének megfelelő kiszolgáláshoz szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
helyi programválasztás esetén: kiválasztott programok időpontja, az azon részt vevők száma és kora A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján.
felhasználó IP címe A ViaSale Travel honlapja automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét
további demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján) cookie-k segítségével, a felhasználó beleegyezése alapján

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

VII. utazási szerződés kötés, baleset- és poggyász biztosítás, stornó biztosítás

megrendelő név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
Megrendelő e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
Megrendelő lakcíme Számlakiállításhoz szükséges adat
Utasok neve Utazási dokumentumok (pl. repülőjegy) foglaláshoz szükséges adat
Utasok születési dátuma Utazási dokumentumok (pl. repülőjegy) foglaláshoz szükséges adat
a szerződés tárgya (időszak, úti cél, szállás besorolás, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok) A szerződés tárgyának meghatározása.
releváns egészségügyi adatok az átlagostól eltérő kiszolgálás biztosításához szükséges adatok (pl. életkor, egészségi adottság, fogyatékosság, stb.).

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

VIII. repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése

megrendelő név Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
megrendelő e-mail cím, telefonszám Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
Megrendelő lakcíme Számlakiállításhoz szükséges adat
Utasok neve Utazási dokumentumok (pl. repülőjegy) foglaláshoz szükséges adat
Utasok születési dátuma Utazási dokumentumok (pl. repülőjegy) foglaláshoz szükséges adat
a szerződés tárgya (időszak, úti cél, szállás besorolás, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok) A szerződés tárgyának meghatározása.
releváns egészségügyi adatok az átlagostól eltérő kiszolgálás biztosításához szükséges adatok (pl. életkor, egészségi adottság, fogyatékosság, stb.).

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

IX. statisztikák, elemzések készítése, hirdetések szegmentációja, testreszabásának elősegítése

weboldal látogató kora, neme Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
weboldal látogató érdeklődési köre (böngészési előzmények alapján) Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
Weboldal látogató által használt böngésző nyelve Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
Weboldal látogató tartózkodási helye (ország, város) Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
Weboldal látogató által használt informatikai eszköz típusa, operációs rendszere böngésző fajtája, szolgáltató neve Kizárólag statisztikai adatok a Google Analytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre

Az adatkezelés jogalapja a viasaletravel.hu meglátogatása, illetve ott a marketing célú cookie-k elfogadása. Az adatkezelés időtartama 50 hónap.

X. az informatikai rendszer technikai fejlesztése

Weboldal látogató tartózkodási helye (ország) Kizárólag statisztikai adatok a HotJar rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
Weboldal látogató által használt informatikai eszköz típusa, operációs rendszere böngésző fajtája, szolgáltató neve Kizárólag statisztikai adatok a HotJar rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre

Az adatkezelés jogalapja a viasaletravel.hu meglátogatása, illetve ott a marketing célú cookie-k elfogadása. Az adatkezelés időtartama 50 hónap.

XI. profilalkotás

az adott ügyfél kapcsán végzet I-X. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 1. A ViaSale Travel általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:
 2. a ViaSale Travel cégcsoportján belül, beleértve a ViaSale Travel Magyarországi Kereskedelmi Képviseletét
 3. a ViaSale Travel vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, hírlevél szolgáltatóval, );
 4. az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
 5. a helyi képviselet teljesítésében részt vevő szolgáltatók és vállalkozások (autóbérléssel foglalkozó vállalkozás, hajótársaságok, programszervező cégek stb.)
 6. az informatikai fejlesztéshez szükséges weboldal használat és szokások rögzítésével foglalkozó vállalkozás
 7. felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a ViaSale Travel által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: (gdpr@viasaletravel.hu, +36 1 445 29 54;, Hermina Business Tower 1146 Budapest, Hermina út 17. B. torony II. em. 4.).

7. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

A ViaSale Travel az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 1. a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
 2. a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
 3. a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
 4. a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a ViaSale Travel törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

8. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a ViaSale Travel visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a ViaSale Travel köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a ViaSale Travel kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A ViaSale Travel a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a ViaSale Travel ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

9. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A ViaSale Travel az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A ViaSale Travel az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A ViaSale Travel azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

10. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A ViaSale Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

 1. a ViaSale Travel kezeli e személyes adatokat, és
 2. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a ViaSale Travel a személyes adatokat kezeli.

A ViaSale Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 1. a ViaSale Travel kezeli az ügyfél személyes adatait, és
 2. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 3. az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 4. nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

A ViaSale Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 1. az adatkezelés a ViaSale Travel vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 2. az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a ViaSale Travel kezeli a személyes adatait, és
 3. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

A ViaSale Travel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 1. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 2. az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
 3. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 4. az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A ViaSale Travel az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A ViaSale Travel azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

11. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A ViaSale Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A ViaSale Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A ViaSale Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 1. az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
 2. a ViaSale Travelnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
 3. az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

A ViaSale Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a ViaSale Travel jogos érdekei céljából, és
 • az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a ViaSale Travel általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A ViaSale Travel az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A ViaSale Travel azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha a ViaSale Travel korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

 1. tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 2. az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 3. kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

A ViaSale Travel nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

12. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

13. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A ViaSale Travel az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme Határidő
Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog egy hónap
Helyesbítéshez való jog egy hónap
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog egy hónap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor

14. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a ViaSale Travel azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

15. A jelen tájékoztató módosításai

A ViaSale Travel fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A ViaSale Travel adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Raáb Szilvia
ügyvezető
ViaSale Travel SL