mely létrejött egyrészről a ViaSale Travel S.L. (Cím: Cl. Extremadura 9., Playa delas Americas, 38660 Adeje, Tenerife, Spain, telefon: +34 630 056 451, fax: +34 922 714 624, e‐mail: info@tenerifeinfo.hu, adószám: B76630144, engedélyszám: I-AV-0002994.1, bankszámlaszám: ES23 2100 1525 3602 0012 2874, biztosító neve: Axa Seguros Generales S.A., MKEH nyilvántartásiszám: TO-000013, vagyoni biztosíték: QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe, kötvényszám: VBB/2015/322, kelte: 2015.03.01.) mint UTAZÁSSZERVEZŐ, a továbbiakban: Utazási Iroda vagy Iroda, másrészről az utazás részvételi díját befizető természetes vagy jogi személy, a továbbiakban:

Utas, együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel:

 1. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét jelen szerződésen kívül az Iroda által az egyedi utazási ajánlat alapján kiadott Visszaigazolása, valamint az Iroda Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A Visszaigazolásban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett programokra és a részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakra. Az Utas kijelenti, hogy az Iroda által kiadott Visszaigazolásban, az Általános Szerződési Feltételeiben és a jelen szerződésben foglaltakat, valamint az útlemondási biztosítás szabályait megismerte és azokat elfogadja. Az e szerződésben szereplő Visszaigazolásban történt változásról az Iroda írásban köteles tájékoztatni az Utast.
 2. Az Utas, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának befizetési határideje az utazás indulása előtt 30 nappal esedékes. A fizetendő részvételi előleg az utazás részvételi díjának 40%-a.  Az Utas tudomásul veszi,hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása esetén a Visszaigazolás hatályát veszti és az utazási szerződés Felek között nem jön létre. A részvételi díj előleg megfizetett összege teljes mértékben visszafizetendő  az Utasnak, ha a szerződéstől legfeljebb az utazás megkezdése előtt 60 nappal eláll, vagy ha az utazás az Iroda érdekkörében felmerült bármely okból hiúsul meg.
 3. Az utazási szerződés akkor jön létre, ha az Iroda a Visszaigazolást megküldi az Utasnak és Utas a részvételi díj előleget befizeti. Az utazási szerződés dátuma az a nap, amikor ezen két feltétel közül a később bekövetkező feltétel is teljesül. Felek a jelen feltételek szerint létrejött utazási szerződést írásban létrejött szerződésnek tekintik.
 4. A szállítási költségek, a deviza forintárfolyama, vagy egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, illetékek, egyéb kötelező terhek mértékének időközi változása miatt az Iroda a teljes díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelésindokát és mértékét azIroda az Utassal írásban közli. Ha a díj emelkedése az eredeti díj 8 %-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés keltétől számított 3 napon belül a szerződéstől elállhat és az Iroda a befizetett díjat teljes egészében visszatéríti.
 5. Az Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal az utazási szerződéstől elállhat. Megilleti az Irodát az elállás joga abban az esetben is, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható külső körülmény (vis maior) veszélyezteti.
 6. Ha az Iroda a szerződéstől eláll, az Utas
  1. az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Irodának lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az Iroda köteles a különbözetet az Utasnak megtéríteni,
  2. kérheti a teljes befizetett díj visszafizetését.
 7. Amennyiben azIroda az utazás feltételeit a szerződéskötés után lényegesen módosítani kívánja köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. A díjemelésre a 4. pontban, az elállás jogkövetkezményeire az 6. a./ b./ pontban foglaltak az irányadóak.
 8. Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, az Iroda köteles az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megtenni.
 9. Ha az Utas – nem az előző pontokban felsorolt, bármely egyéb ok miatt – az utazás megkezdése előtt 60 napon belül áll el, az alábbi mértékű költségeket kell megfizetnie az Iroda részére:
  • 60 – 36 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a,
  • 35 – 14 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a,
  • 13 – 7 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 75%-a,
  • 6 – 0 napon belüli lemondás vagy nem megjelenés esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő bánatpénzként, melyet az Iroda jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből.
 10. Bármely egyéb oknak minősül a betegség, a baleset vagy közeli hozzátartozó halála is.
 11. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásba való részvétel jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal harmadik személy részére engedményezni. Az Utas erről köteles írásban az Irodát tájékoztatni és az igazolt többletköltséget viselni. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abba foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik.
 12. Az Iroda utazásszervezői tevékenységgel kapcsolatos polgárjogi felelősségi szabályok alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó olyan lehetetlenülési oknak minősül, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel (vis maior).
 13. Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda, stb.) útján teljesíti.
 14. Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani.  AzIroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. Az Iroda az utazási szerződés nem – teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért maximum a részvételi díj összegének kétszereséig felel.
 15. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének feltétele, hogy az Utas kifogását a helyszínen az Iroda képviselőjének haladéktalanul bejelentse, aki köteles azt jegyzőkönyvezni. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül az Irodához írásban, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. A kárigény Utas által történő késedelmes bejelentése esetén az Iroda mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az Iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni az Utast.
 16. Az utazási ajánlat szerinti részvételi díj nem tartalmazza az Utas Betegség-, Baleset-  és Poggyászbiztosítását. Utas tudomásul veszi, hogy az utazás megkezdésének feltétele az adott utazásra vonatkozó érvényes baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megléte. Ezzel egyenértékű, ha az utasnak olyan bankkártyája van, mely az érintett országokban biztosítási szolgáltatást nyújt a tulajdonosának.
 17. Az Iroda legkésőbb az úti okmányok e-mail útján történő megküldésével egyidejűleg kimerítően és részletesen tájékoztatja az utast az Iroda elérhetőségeiről, a célállomásról kezdeményezhető kapcsolatfelvétel módjáról, az általa nyújtott szolgáltatásokról, valamint az utasnak félreérthetetlenül elmagyarázza, hogy mikor, hogyan találkozik az Iroda helyi, telepített, hivatalos képviselőjével, aki várja és segíti őt a helyszínen.
 18. Az Iroda az Utast a jelentkezéskor tájékoztatta a következőkről:
 19. az utazáshoz szükséges okmányok beszerzése (érvényes útlevél vagy személyazonossági igazolvány, vízum, ha szükséges) az Utas feladata és felelőssége,
 20. az adatszolgáltatási határidők be nem tartása az utazás meghiúsulását vonhatja maga után, az Utasnak felróható okból.
 21. Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél- vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi-  és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy úti okmánya a hazaérkezést követő  6 hónapig érvényes. Ennek elmulasztása, vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt nem vehet részt az utazáson, az Iroda jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.
 22. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkezett, a szerződéstől eltérő teljesítés esetén az Utas kárigénnyel nem léphet fel.
 23. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 24. Az Utas poggyászának  őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Iroda
  közreműködője át nem vette.
 25. Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az Utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az Utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik‐e képviseleti jogosultsággal, az Iroda és az részvételi díj előleget befizető  személy között jön létre. A kötelezettségek a befizetőt terhelik, a jogok a harmadik személyt illetik.
 26. Az Iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában a jelen szerződés és mellékleteinek értelmezésénél a magyar nyelvű változat az irányadó azzal, hogy Felek a Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról elnevezésű  jogszabályt, valamint a joghatóság szerinti állam jogát rendelik alkalmazni.
 27. Felek írásbeli értesítésként elfogadják az e‐mailen vagy faxon küldött közleményeket is.